Dabasi Járás

A Dabasi Járáshoz tartozik: Bugyi, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény több mint 80 db törvényi szinten szabályozott államigazgatási feladatot határozott meg a járások számára.

A járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása. Így megvalósul az államigazgatási és az önkormányzati feladatok szétválasztása, a járások kizárólag államigazgatási területi egységet jelentenek.

Elsősorban okmányirodai feladatokat, a gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézést vették át a településektől a járási hivatalok. A hatáskörök szétválasztásánál kiemelt szempont volt, hogy a helyi szabályozáshoz kapcsolódó, mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek lehetőleg maradjanak a települési jegyzőnél, ahol viszont az adott ügyben az államnak van egyértelműen feladata, szerepe, ott a járási hivatal tudjon hatékonyabban intézkedni. Az azonos szabályozók mentén lefolytatható eljárásokkal hatékonyabb, racionálisabb ügyintézés valósul meg országszerte.

A járási törzshivatalhoz kerülő hatósági feladatok:

1.) Okmányirodai feladatok teljes köre ((lakcímnyilvántartás, útlevél-igazgatás, gépjármű-nyilvántartás stb.)

2.) Szociális igazgatási feladatok:

· időskorúak járadéka megállapítása, felülvizsgálata, folyósítása

· ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata, folyósítása

· alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása

· egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, erről hatósági bizonyítvány kiállítása

· hadigondozotti ügyekben az első fokú hatósági jogkör gyakorlása

3.) Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok:

· temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzése

· temetkezési tevékenység folytatásával kapcsolatos engedélyezés

4.) Menekültekkel kapcsolatos feladatok

· a menekült, az oltalmazott és a menedékes részére a befogadás anyagi feltételeinek további igénybevételéről, valamint a külön jogszabályban meghatározott ellátásokról és támogatásokról való döntés

· a befogadás anyagi feltételei, valamint a külön jogszabályban meghatározott ellátások és támogatások korlátozásáról, megvonásáról illetve megtagadásáról való döntés

5.) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatok közül:

· a személyi adat és lakcímnyilvántartás vezetése a járás illetékességi területén lakcímmel rendelkező polgárok tekintetében

6.) Földügyi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:

· részarány-földtulajdonosok közgyűlésének összehívása,

· részarány-földtulajdonosok értesítése a földkiadó bizottság megszűnéséről készített határozatról

7.) Hegyközségi szervezettel kapcsolatos feladatok közül:

· Új hegyközség alakítása céljából az érdekeltek bejelentkezésének fogadása,

· bejelentkezettek jegyzékének összeállítása, közzététele

· érdekeltek bejelentésének fogadása az előkészítő bizottság megválasztásáról

8.) Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatok közül:

· állatotthon létesítésének engedélyezése

· állatpanzió és állatmenhely létesítésének engedélyezése és a szolgáltatás felügyelete az állatotthon létesítése és üzemeltetése tekintetében

9.) Honvédelemmel kapcsolatos feladatok közül:

· az illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező kiképzett tartalékosok, potenciális hadkötelesek lakcím- és anyakönyvi adatainak pontosításában történő közreműködés

· az illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező hadkötelesek adatainak pontosításában történő közreműködés

10.) Ipari igazgatással kapcsolatos feladatok közül:

Távhő:

· szolgáltatói hőközpont elhelyezésére, üzemeltetésére, karbantartására vonatkozóan az ingatlantulajdonossal kötött megállapodás hiányában, az engedélyes kérésére a használati jog megállapítása és a fizetendő kártalanítás mértékének megállapítása

· a felhasználási helyre történő bejutás határozatban történő elrendelése

Villamosenergia:

· fogyasztásmérő leolvasásának, ellenőrzésének vagy cseréjének, az ellátásból történő kikapcsolásnak vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésének tűrésére, és együttműködésre vonatkozó kötelezettség megállapítása

· mérőhelyre való bejutás engedélyezése

Földgáz:

· a fogyasztásmérő berendezés leolvasásának, ellenőrzésének, cseréjének, a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéshez szükséges intézkedéseknek, vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésének a tűrésére és együttműködésre vonatkozó kötelezettség megállapítása

· mérőhelyre való bejutás engedélyezése

11.) Kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:

· állandó menazséria működésének engedélyezése

12.) Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:

· az ingatlan tulajdonosának kötelezése az ingatlan bekötésére, amennyiben az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő beköttetését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül nem teljesíti

· az ingatlanok víziközmű használatba történő bekötésének elrendelése

· a fogyasztó kötelezése a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, építmény, berendezés, felszerelés elbontására, leszerelésére, átalakítására

· vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalom alapítása

· a fogyasztó teljesítésre történő kötelezése, ha a szolgáltató felhívására határidőn belül nem tesz eleget a hibák kijavításának, illetve az előírásoktól eltérő vízközmű-használat megszüntetésének,

· egy ingatlan ellátására több ivóvíz bekötővezeték létesítésének engedélyezése

· a közterületen kialakítandó vízmérőhely helyének megállapítása

· a tulajdonos kötelezése a létesítmények megfelelő átalakítására vagy megszüntetésére

· a nem védett természeti területen a nádaratás, illetve a nádas égetésének az engedélyezése

13.) Kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatok közül:

· régészeti emlék vagy lelet felfedezője bejelentésének fogadása és az illetékes múzeum értesítése

14.) Oktatással kapcsolatos feladatok közül:

· a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által meghatározott feladat- és hatáskörök ellátása

· a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő folytatásának bejelentése fogadása

· az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a vizsgaszervező iskolák közötti elosztásában történő közreműködés

· az érettségi vizsga központi írásbeli feladatlapjainak átadása a vizsgabizottságot működtető közoktatási intézmény megbízottjának

15.) Növényvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:

· a méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédő szer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédő szernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentés továbbítása a növény- és talajvédelmi szolgálat részére

16.) Ingatlanvállalkozással kapcsolatos feladatok közül:

· az üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság

17.) Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok közül:

· a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése, illetve ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos eljárás lefolytatása

18.) Környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:

· levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyekben az első fokú hatósági eljárások lefolytatása

Járási gyámhivatalhoz kerülő hatósági feladatok:

1.) A városi gyámhivatalok hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok teljes köre

2.) A jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok közül:

· az ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, felmentése, munkadíjának megállapítása

· a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele (a települési önkormányzat anyakönyvvezetői továbbra is felvehetik a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot)

· a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése

· a szülő azon nyilatkozatának felvétele, melyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához

· védelembe vételről és megszüntetésről való döntés

· családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról való döntés és a felülvizsgálat

· iskoláztatási támogatás folyósítása szüneteltetésének kezdeményezése, a szüneteltetés felülvizsgálata